Hoạt động đoàn – đội

DSC00657

hoạt động đội

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH    LIÊN ĐỘI: TIỂU HỌC NHƯ CỐ I          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐôc lập – Tự do – Hạnh phúc   Như Cố, ngày 25 tháng 5 năm 2013     BÁO CÁO Thành tích đề nghị…